skip to Main Content

SNECI zlepšuje svoj hodnotiaci nástroj, audit ISA

SNECI Zlepšuje Svoj Hodnotiaci Nástroj, Audit ISA

Audit ISA, Industrial Standard Assessment, je nástroj na vykonávanie priemyselných auditov a diagnostiky, po ktorých nasledujú plány ďalšieho postupu a procedúr. ISA vychádza z know-how expertov SNECI z tímu priemyselnej výkonnosti. Hodnotia sa všetky priemyselné aspekty: projektové riadenie, kvalita, industrializácia, výroba, údržba, nákup, interné a externé logistické toky, ale aj uplatňovanie postupov lean manufacturing.

Vychádzajúc z úspechu ISA auditu, SNECI rozvinula tento diagnostický nástroj pridaním nových funkcií, aby tak poskytla zákazníkom väčšiu podporu a širšiu ponuku služieb. To znamená, že k diagnostike zdôrazňujúcej nedostatky, ktoré majú byť odstránene, pridáva ISA audit možnosť zostavenia akčného plánu s harmonogramom, súvisiaceho plánu nákladov a výsledného konvergenčného plánu.

Po vykonaní diagnostiky SNECI vysvetlí zákazníkovi, aké sú priority potrebné k dosiahnutiu rýchleho prevádzkového zlepšenia, t.j. aké aktivity zaviesť a aké zdroje uplatniť s ohľadom na štandardy a osvedčené postupy v automobilovom priemysle.

Pre viac informácií kontaktuje priamo našich expertov : Audit & Kvalita.

Back To Top