skip to Main Content

8 nástrojov na zlepšenie priemyselnej výkonnosti a rozvoja podnikania

8 Nástrojov Na Zlepšenie Priemyselnej Výkonnosti A Rozvoja Podnikania

SNECI, spoločnosť s takmer 70-ročnou tradíciou a odbornými znalosťami, ponúka na podporu svojich zákazníkov množstvo nástrojov určených na zlepšenie priemyselnej a obchodnej výkonnosti.

Dbáme totiž na vývoj a prispôsobovanie našich nástrojov v súlade s vývojom potrieb našich zákazníkov a priemyselných odvetví.

ISA (Industrial Supplier Assessment): nástroj na hodnotenie navrhnutý spoločnosťou SNECI:

ISA je hodnotiaci nástroj, ktorý umožňuje vykonávať priemyselné audity a diagnostiku.

Nástroj ISA, ktorý vyvinuli odborníci spoločnosti SNECI na priemyselnú výkonnosť, umožňuje hodnotenie rôznych priemyselných aspektov na rôzne témy, ako napr.

 • výroba a kvalita
 • riadenie dodávateľského reťazca
 • výskum a vývoj
 • udržateľný rozvoj
 • spoločenská zodpovednosť podnikov
 • Financie

Tento kompletný nástroj umožňuje nielen preveriť kvalitu dodávateľa, ale aj jeho priemyselnú výkonnosť, ako aj ďalšie aspekty spoločnosti. Je to kompletný nástroj, keď chcete napríklad vykonať audit dodávateľa.

ISA umožňuje organizovať a štruktúrovať akčný plán s podrobným harmonogramom a špecifikáciami. Po vykonaní tejto diagnostiky je spoločnosť SNECI schopná vysvetliť svojim zákazníkom prioritné opatrenia, ktoré je potrebné prijať, a zdroje, ktoré je potrebné zaviesť, aby sa dosiahli rýchle prevádzkové zlepšenia a odstránili zistené nezrovnalosti.

Napríklad sme vykonali audit ISA pre výrobcu automobilov s tureckým dodávateľom tretej úrovne. Audítori a experti SNECI vykonali kompletné hodnotenie tohto dodávateľa s cieľom zabezpečiť riadne spustenie projektu výrobcu automobilov.

Pravidelne sa na nás obracajú priemyselníci alebo dodávatelia, ktorí chcú vykonať audit svojich dodávateľov vďaka nášmu nástroju, ktorý je možné prispôsobiť na mieru, a to buď posúdením všetkých kritérií, alebo obmedzením na niektoré, v závislosti od potrieb každého odvetvia a každého zákazníka.

Rámec hodnotiaceho nástroja QIP (Quality Industrial Performance) spoločnosti Stellantis: NSA, PCPA, QSB + príprava auditu:

V SNECI pomáhame našim klientom aj pri plnení požiadaviek spoločnosti Stellantis, aby úspešne absolvovali audity. Od roku 2015 sme akreditovaným partnerom spoločnosti Stellantis a máme viacero audítorov, ktorí vykonali viac ako 250 auditov po celom svete.

Skupina Stellantis totiž používa štandard QIP (Quality Industrial Performance) na hodnotenie priemyselnej výkonnosti svojich súčasných a budúcich dodávateľov. Pozostáva z troch typov auditov (NSA, PCPA a QSB+), z ktorých každý zodpovedá inej fáze životného cyklu výroby.

 • NSA (hodnotenie nového dodávateľa) je audit nových výrobných závodov a je prvým povinným krokom k tomu, aby sa spoločnosť Stellantis mohla stať dodávateľom. Posudzuje úroveň industrializačnej vyspelosti dodávateľa a jeho prevádzkovú kapacitu na spustenie nových projektov.
 • PCPA (Audit plánu riadenia procesov) je audit procesov vykonávaný počas industrializačnej fázy s cieľom potvrdiť kvalifikačný status dodávateľa.
 • Nakoniec je tu QSB+ (Quality Standard Basics – základy noriem kvality). Ide o štrukturálny audit vykonávaný vo fáze sériovej výroby s cieľom posúdiť implementáciu kľúčových prvkov QSB+ do výrobného systému dodávateľa.

Stellantis QIP je navrhnutý tak, aby pomohol dodávateľom pripraviť sa na audity Stellantis a splniť rôzne ciele, ako napríklad identifikovať a vyriešiť nedostatky medzi ich súčasným systémom dodávateľa a normami Stellantis, pomôcť dodávateľom uspieť pri certifikácii u zákazníka a pomôcť im pri príprave akčného plánu na splnenie požiadaviek výrobcu.

Moduly odbornej prípravy a koučovania SNECI

SNECI ponúka množstvo školení a koučingov na zlepšenie zručností našich zákazníkov.

Môžu byť špecifické pre automobilový priemysel (niektoré akreditované FIEV alebo poskytované SIA) alebo všeobecnejšie pre všetky odvetvia (najmä pre audit, kvalitu a riadenie priemyselnej výkonnosti…)

Poskytujú ich naši odborníci a akreditovaní školitelia, externí konzultanti a/alebo odborníci z odvetvia.

Zahŕňajú teóriu a prípadové štúdie, online a/alebo prezenčné kurzy, ako aj moduly prispôsobené konkrétnym potrebám každého účastníka.

Naše kurzy pokrývajú širokú škálu tém:

 • Základy automobilového priemyslu (IATF, VDA, FIEV)
 • Špecifické požiadavky zákazníkov (Stellantis, Renault)
 • Nástroje a normy kvality (FMEA, SPC, MSA, RCA)
 • Výroba a štíhla výroba (5S, VSM, SMED)
 • Nákup a riadenie nákladov (Monozukuri)
 • Logistické normy a nástroje (MMOG/LE)
 • Manažérske a mäkké zručnosti
 • Technológia elektrických vozidiel (EV) a ADAS
 • Bezpečnosť a ochrana automobilov

Tieto kurzy ponúkame nielen vo Francúzsku, ale aj vo zvyšku sveta vďaka našim miestnym školiteľom a audítorom. Môžu byť prezenčné alebo dištančné.

Spoločnosť SNECI, ktorá je navyše exkluzívnym partnerom spoločnosti GALIA pre misie v oblasti dodávateľského reťazca, uskutočnila za posledné 3 roky viac ako 50 školení „Dodávateľský reťazec“ v súlade so svetovou normou MMOG/LE.

Proces zásobovania :

Vďaka našim odborným znalostiam v tejto oblasti sme v SNECI schopní podporiť našich zákazníkov v procese obstarávania. Naše tímy inžinierov, audítorov a nákupcov zabezpečujú hladký priebeh tohto procesu, ktorý pozostáva z niekoľkých krokov :

Identifikácia konkurenčných dodávateľov

Zaslanie žiadosti o informácie dodávateľom (R.F.I)

Vypracovanie žiadosti o technickú a obchodnú ponuku (R.F.Q)

Vykonanie úplných auditov a hodnotení dodávateľov

Vypracovanie odporúčania potenciálnych dodávateľov

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili efektívne obstarávanie a outsourcing jednej alebo viacerých služieb s cieľom znížiť fixné náklady spojené s týmto procesom.

Databáza dodávateľov :

 V SNECI máme databázu dodávateľov, ktorá obsahuje viac ako 12 000 dodávateľov automobilového priemyslu vo Francúzsku a v zahraničí, a to vo všetkých komoditách. Títo dodávatelia sú kvalifikovaní vďaka našej medzinárodnej pôsobnosti a našim odborným znalostiam v oblasti auditu.

Naši zákazníci, ktorí hľadajú nových potenciálnych dodávateľov alebo špecifické diely, tak môžu využívať výhody našej rozsiahlej siete.

Tento privilegovaný kontakt s rôznymi dodávateľmi nám zároveň umožňuje šetriť čas.

Miestna integrácia :

 Podporujeme našich zákazníkov v procese miestnej integrácie vďaka vynikajúcej znalosti štruktúry nákladov v rôznych krajinách, medzinárodného dodávateľského reťazca a colných poplatkov. To si vyžaduje aj presné pochopenie výrobkov a súvisiacich investícií (výskum a vývoj, nástroje, …).

Máme tím zložený z odborníkov na výrobky/procesy, zásobovanie, industrializáciu, dodávateľský reťazec a miestne dane, čo nám umožňuje zabezpečiť hladký priebeh misií súvisiacich s miestnou integráciou.

 • Tieto misie sú rozdelené do niekoľkých etáp:
 • Rozdelenie a analýza príslušného výrobku podľa funkcie, potom podľa komponentov
 • Odhadnúť celkové náklady na vlastníctvo a investície (CAPEX, výskum a vývoj) pre každú zložku s prihliadnutím na ich výrobné miesta
 • identifikovať najlepšie komponenty/funkcie, ktoré možno integrovať na miestnej úrovni s minimálnymi investíciami
 • identifikovať potenciálneho miestneho dodávateľa podľa funkcie vozidla
 • vypracovať spätné plánovanie od začiatku výroby (SOP) po vymenovanie miestneho dodávateľa
 • Nedávno sme pomáhali významnému výrobcovi automobilov pri miestnej integrácii v Malajzii.

Dielňa Monozukuri :

Monozukuri je japonský termín, ktorý označuje metódu optimalizácie nákladov v celom reťazci tvorby hodnôt (výskum a vývoj výrobku a procesu, zásobovanie, výroba, dodávateľský reťazec). Cieľom workshopu Monozukuri je navrhnúť obojstranne výhodné riešenie medzi dodávateľom a priemyselníkom bez toho, aby sa znížili marže a vzťah.

Zníženie nákladov je kľúčovým prvkom v každom procese. Cieľom workshopov Monozukuri, ktoré organizuje SNECI, je pomôcť vám znížiť náklady.

Tento workshop je určený pre každého, kto je zodpovedný za znižovanie nákladov, bez ohľadu na príslušnú oblasť: výrobok a proces, inžinierstvo, nákup, kontrola nákladov, logistika, kvalita, údržba a výroba…

SNECI podporuje svojich zákazníkov v každej fáze s cieľom zabezpečiť maximálne zníženie nákladov. To sa dosahuje prostredníctvom niekoľkých kľúčových opatrení:

 • Analýza štruktúry nákladov
 • Identifikácia položiek na zníženie nákladov
 • Spoločné workshopy na pracoviskách dodávateľov a zákazníkov
 • Identifikácia plytvania a návrhy na zlepšenie
 • Vyhodnotenie úspor
 • Konkrétna aplikácia zníženia nákladov

Za posledné tri roky SNECI uskutočnila takmer 223 misií, z toho 49 v oblasti nákupu a miestnej integrácie, 51 v oblasti alokácie nákupných nákladov, 41 v oblasti dodávateľského reťazca a 82 v oblasti ekotechniky (úspory spojené s technológiou).

Riešenie, ktoré by v týchto časoch krízy, keď sú postihnutí priemyselníci a dodávatelia, mohlo byť užitočné pre všetkých.

Riadenie logistiky od dverí k dverám:

SNECI vám môže pomôcť optimalizovať a riadiť váš dodávateľský reťazec, či už ste výrobca alebo dodávateľ.

Cieľom je pomôcť vám optimalizovať vaše zdroje, vyhnúť sa rizikám spojeným so zastavením výroby/dodávok a racionalizovať prevádzku s obmedzenými nákladmi.

Na tento účel spoločnosť SNECI vytvorila rôzne procesy na zabezpečenie relevantného riadenia dodávateľského reťazca:

 • Simulácia nákladov
 • Analýza rôznych scenárov na optimalizáciu celkových nákladov dodávateľského reťazca
 • Globálne vyhľadávanie poskytovateľov logistických služieb
 • Implementácia vopred definovaných procesov
 • Každodenné riadenie operácií, ktoré môže pokračovať až po následné platby konečného zákazníka

Spoločnosť SNECI nedávno úspešne riadila kompletný dodávateľský reťazec z Číny pre automobilové brzdové doštičky a kotúče s viac ako 1000 referenciami, ktoré sa dodávali denne.

Ak by ste aj vy mali záujem o individuálnu podporu v niektorej z uvedených oblastí, neváhajte nás kontaktovať.

Back To Top